+420 606 650 250

hs-choppers@volny.cz

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.  Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v internetovém obchodě www.eshop.hs-choppers.cz se sídlem Zahradní 259, Žilina 273 01, IČ: 28890311. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.

2.  Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Vymezení pojmů

1.  Dodavatel/prodávající – je společnost HS-CHOPPERS s.r.o., se sídlem Zahradní 259, Žilina 273 01, IČ: 28890311, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 151347. HS-choppers s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.  Spotřebitel (kupující) – vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel, dále jen spotřebitel, je každá fyzická osoba mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, která uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní a obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupní smlouva

1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky. Kupní smlouva potom vzniká odesláním objednávky kupujícím- spotřebitelem a přijetí objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail uvedený v objednávce. Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.Vzniklou smlouvu lze pak rušit nebo měnit pouze na základě písemné (postačí elektronické) dohody obou stran na základě zákonných důvodů.

2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku kupující potvrdí stisknutím tlačítka “Odeslat objednávku”.

3. Není-li kupující spotřebitelem, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávájícího kupujícímu.

4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi bez výjimky souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád je kupující dostatečně upozorněn a je mu umožněno se s nimi dostatečně seznámit před vlastním uzavřením kupní smlouvy.

5. Běh lhůty pro reklamaci je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, příjmový doklad, další podklady, apod.). Prodávající je povinnen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době, nejpozději však do 14ti dnů. Reklamační lhůta je od tohoto data pozastavena až do data dodání chybějících podkladů.

6. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s kupujícím a to v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena zboží. V případě, že kupující již uhradil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato vrácena na jeho bankovní účet a nebo zaslána na adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

7. Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva na ochranu spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy ve smyslu zák.č. 89/2012 ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana osobních údajů kupujícího

1.  Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení  o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků webových stránek www.eshop.hs-choppers.cz kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.

2.  Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze přesně určení pracovníci prodávajícího.

3.  Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře „Košík“ souhlasí, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení  o ochraně osobních údajů se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.

4.  Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. a nařízením EP a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení  o ochraně osobních údajů v platném znění.

5.  Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formulářích „Košík“.

6.  Prodávající uzavřenou smlouvu o koupi zboží archivuje pro vlastní potřebu, přičemž je přístupná pouze přesně určeným pracovníkům prodávajícího.

 

ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

Dodací lhůta

1.  Zboží Vám doručíme do 10 pracovních dní pokud je na  našem skladě v České republice, ze skladů našich dodavatelů v Evropské Unii je průměrná dodací lhůta 7-14 dní, pokud zboží není na skladě v rámci Evropské Unie průměrná dodací lhůta  je 20 pracovních dní i více. Z důvodu velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě přijměte naši omluvu. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni. O skutečnost, že zboží momentálně není skladem, budete neprodleně informováni e-mailem nebo telefonicky. Děkujeme za pochopení.

2.  Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány nejpozději následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o dny pracovního volna a klidu prodlužuje.

Způsob dopravy a možnosti platby

1.  Způsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovém formuláři, tj. před odesláním objednávky. Možnosti dopravy a ceník dopravy naleznete na stránce Platba a doprava.

2. Zvolením způsobu dopravy souhlasí kupující s cenou za přepravní službu. Prodávající použije pro účely přepravy informace uvedené kupujícím v Objednávce.

3. Při nesprávném zvolení způsobu dopravy v případě přepravy na území Slovenské republiky si prodávající vyhrazuje právo navýšit cenu o rozdíl ceny přepravy. O tomto pak musí kupujícího informovat.

4.  Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na opětovné vyžádání.

Převzetí zboží

1.  Převzetí objednávky/zboží u nás na prodejně je možné po telefonické dohodě alespoň 1 pracovní den předem.

2.  Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

3.  Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

1.  Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má spotřebitel právo v souladu s §1829 odst. 1 zák.č. 89/2012 odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14ti dnů od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí, beží tato lhůta od dodání posledního kusu).

2. V případě, že si kupující přeje odstoupit od smlouvy ve výše uvedené lhůtě, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od kupní smlouvy a číslo dané kupní smlouvy a číslo účtu pro vrácení peněz. Peníze je též možné vrátit v sídle společnosti v otevíracích hodinách.

3. Vyrozumnění o odstoupení od smlouvy můžete zasílat na hs-choppers@volny.cz.

4.  V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží) do 14ti dní od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a to převodem na předem smluvený bankovní účet není-li domluveno jinak.

5. Ustanovení o možnosti bezplatného odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14-ti dní podle zák.č.89/2012 však nelze chápat jako bezplatné zapůjčení zboží. Kupující musí ve lhůtě 14-ti dní vydat prodávajícímu vše, co na základě kupní smlouvy získal. Je dále povinen zboží vrátit nepoškozené, nepoužívané a společně s daňovým dokladem. Pokud je zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je povinen v takovém případě škodu prokázat. Prodávající vrací v takovém případě pouze sníženou kupní cenu.

Závěrečná ustanovení

1.  Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.eshop.hs-choppers.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

2. Tyto podmínky vstupují v platnost dne 22.4. 2013

Přejít nahoru